خدمات شرکتی

گزارش حقوق و دستمزد 1397

در این گزارشات که به تفکیک استان محل فعالیت، بصورت گروه های استان تهران، استان های نفت خیز، استان های بادرآمد بیشتر و استان های با درآمد کمتر، تهیه شده است، می توانید بازه رایج دریافتی همه گروه‌های شغلی را در رده های مختلف سازمانی مشاهده نمائید.