خدمات شرکتی

گزارش حقوق و دستمزد 1398

در این گزارشات که به تفکیک استان محل فعالیت، بصورت گروه های استان تهران، استان های نفت خیز، استان های بادرآمد بیشتر و استان های با درآمد کمتر، تهیه شده است، می توانید بازه رایج دریافتی همه گروه‌های شغلی را در رده های مختلف سازمانی مشاهده نمائید.

گزارش بازار کار ایران سال 1398 (به زبان انگلیسی)

گزارش جامع بازار کار ایران با هدف بررسی آخرین وضعیت صنایع و گروه های شغلی مختلف، روندهای استخدام، حقوق و دستمزد صورت گرفته است. در گزارش های پیش رو با در نظر گرفتن اطلاعات افراد جویای فرصت های شغلی و افرادی که در ارزیابی حقوق و دستمزد مشارکت داشته اند به بررسی هرچه دقیق تر بازار کار ایران در میان صنایع و گروه های شغلی مختلف پرداخته ایم.