خدمات شرکتی

نحوه محاسبه آنلاین بازخرید مرخصی

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﺑﺎﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ براساس قانون کار، اگر کارمند در طول یک سال بیش از 9 روز مرخصی استفاده نشده داشته باشد، مازاد بر 9 روز در نظر گرفته نمی شود و تنها 9 روز آن می تواند به سال بعد منتقل شود یا براساس قانون شرکت پرداخت گردد. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه کارکنان دولتی مجاز به ذخیره مرخصی خود تا سقف ۱۵ روز هستند.

حقوق پایه مبلغ ثابتی است که در ازای کار انجام شده بدون در نظر گرفتن مزایا و کسورات در نظر گرفته می شود.

صفر تومان

مانده مرخصی شامل کسر تعداد مرخصی های استفاده شده از کل مرخصی ها (تا سقف 9 روز در سال) می باشد.