خدمات شرکتی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

با توجه به رشد روز افزون بازار کار در ، نیاز به برآورد دقیق حقوق و دستمزد هم برای کارفرما و هم برای کارجویان اهمیت بیشتری پیدا کرده است . . . . بیشتر ▾